Hotărârea nr. 57/2006

Hotãrârea nr. 57 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotãrârii Consiliului Local nr. 236/2005 privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de cãtre Serviciul Public Oficiul Public Proiect pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 57

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotãrârii Consiliului Local nr. 236/2005 privind stabilirea tarifelor

ce vor fi practicate de cãtre Serviciul Public Oficiul Public Proiect pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect Ploiesti prin care se completeazã tarifele ce vor fi practicate de Oficiul Public Proiect pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 151/2001, de înfiintare a Oficiului Public Proiect, si a Hotãrârii Consiliului Local nr. 236/2005 privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Public Proiect, privind stabilirea tarifelor aprobate de Oficiul Public Proiect; Ordinul nr. 11/N/1994 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului privind metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajãrii teritoriului;

în temeiul art. 38, alin. 3; art. 46, alin. 1 din Legea nr.  215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã completarea Anexei nr. 1 la Hotãrârea Consiliului Local nr. 236/2005, conform anexei la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 236/2005 rãmân neschimbate si se completeazã conform prezentei.

Art. 3

Oficiul Public Proiect Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica si Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu