Hotărârea nr. 56/2006

Hotãrârea nr. 56 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 34/2004 privind acordarea de avize pentru tãieri si toaletãri de arbori pe raza Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 56

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 34/2004

privind acordarea de avize pentru tãieri si toaletãri de arbori pe raza Municipiului Ploiesti  

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Popa Marcian Bogdan, Vasilescu Evelinne Ileana si Banu Andrei si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 34/2004 privind acordarea de avize pentru tãieri si toaletãri de arbori pe raza Municipiului Ploiesti;

luând în considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobatã prin Legea nr. 3/2003;

Având în vedere Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Adresa nr. 3135/15.03.2004 a Agentiei de Protectia Mediului Prahova;

în conformitate cu Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002;

în temeiul art. 38 alin. 2, lit. r din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 2 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 34/2004, care va avea urmãtorul continut:

(1)     aprobã procedura de avizare în vederea efectuãrii lucrãrilor de tãieri si toaletare arbori pe raza Municipiului Ploiesti, în conformitate cu normativele de specialitate în vigoare, prevãzutã în Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2)     stabileste pentru fiecare solicitare, respectiv aviz-tãiere-toaletare arbore acordat cãtre terti, exclusiv Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, un tarif de 1,00 RON / arbore.

Sumele încasate potrivit alin. 2 reprezintã venit propriu al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 2

Aprobã completarea si modificarea art. 6 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 34/2004, care va avea urmãtorul continut:

(1)     constituie contraventie obstructionarea activitãtii de toaletare si tãiere arbori sãvârsitã de persoanele fizice si se sanctioneazã cu amendã contraventionalã de la 100 - 200 lei RON 

(2)     nerespectarea angajamentului de plantare de cãtre solicitant constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 50 RON la 100 RON pentru persoane fizice si de la 100 RON la 500 RON pentru persoane juridice, ca sanctiune principalã, si plata materialului sãditor necesar refacerii, ca sanctiune complementarã

(3)     constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de cãtre Primar si împuternicitii acestuia, agenti ai Politiei Comunitare Ploiesti si jandarmi.

Art. 3

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 34/2004 rãmân neschimbate.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu