Hotărârea nr. 54/2006

Hotãrârea nr. 54 privind încetarea aplicabilitãtii Hotãrârii Consiliului Local nr. 8/2005

HOTÃRÂREA Nr. 54

privind încetarea aplicabilitãtii Hotãrârii Consiliului Local nr. 8/2005

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice si al Directiei Resurse Umane Relatii cu Publicul, Serviciul Resurse Umane si Administrativ din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti prin care se propune încetarea aplicabilitãtii Hotãrârii Consiliului Local nr. 8/2005;

având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile administratiei publice si institutiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, lit. h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Incepând cu data de 1 martie 2006 îsi înceteazã aplicabilitatea Hotãrârea Consiliului Local nr. 8/2005.

Art. 2

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta persoanelor interesate prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu