Hotărârea nr. 52/2006

Hotãrârea nr. 52 privind asigurarea amplasamentelor pentru montarea de statii de monitorizare a calitãtii aerului în Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 52

privind asigurarea amplasamentelor pentru montarea de statii de monitorizare

a calitãtii aerului în Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Popescu Cãtãlin, Mateescu Radu Valentin, Eparu Ion, Trican Elena si Chivu Sorin Serioja precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea proiectului de hotãrâre privind asigurarea amplasamentelor pentru montarea de statii de monitorizare a calitãtii aerului în Municipiul Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 si alin. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului precum si prevederile art. 2, lit. a din Ordinul nr. 592/2002 al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limitã, a valorilor de prag  si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si a oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurãtor;

având în vedere prevederile art. 15, lit. b si c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 243/2000, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 2 lit. f si r din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã atribuirea în folosintã gratuitã a amplasamentelor prevãzute în Anexa nr. 1 la prezenta, cãtre Agentia de Protectie a Mediului Prahova, pentru montarea de statii de monitorizare a calitãtii aerului în Municipiul Ploiesti.

Cheltuielile privind montarea, întretinerea, conectarea la reteaua electricã si plata consumului de energie electricã se suportã de cãtre Agentia de Protectie a Mediului Prahova.

Art. 2

Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se face prin intermediul Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu