Hotărârea nr. 51/2006

Hotãrârea nr. 51 privind aprobarea aplicãrii mãsurii de aprindere si stingere a iluminatului exterior în Municipiul Ploiesti prin utilizarea de celule fotoelectrice (releu crepuscular)

HOTÃRÂREA Nr. 51

privind aprobarea aplicãrii mãsurii de aprindere si stingere a iluminatului exterior

în Municipiul Ploiesti prin utilizarea de celule fotoelectrice (releu crepuscular)

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Oprea Nicolae, Rusu Ioan si Eparu Ion precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune aprobarea aplicãrii mãsurii de celule fotoelectrice (releu crepuscular);

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile ulterioare, art. 5 pct. 4 lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local modificata si completata de Legea nr. 3/2003, precum si ale art. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere prevederile art. 2 alin. 1 lit. f din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala cu modificãrile si completãrile ulterioare si ale Contractului de delegare de gestiune al serviciului public de iluminat nr. 1927/16.01.2001;

în temeiul art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã aplicarea mãsurii de aprindere si stingere a iluminatului public si a iluminatului exterior în Municipiul Ploiesti prin utilizarea celulelor fotoelectrice (releu crepuscular).

Art. 2

Hotãrârea Consiliului Local nr. 181/03.12.2004 îsi înceteazã aplicabilitatea odatã cu intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 3

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu