Hotărârea nr. 50/2006

Hotãrârea nr. 50 privind concesionarea unor terenuri apartinând domeniului privat al municipiului Ploiesti în vederea extinderii constructiilor existente

HOTÃRÂREA Nr. 50

privind concesionarea unor terenuri apartinând domeniului privat al Municipiului Ploiesti

în vederea extinderii constructiilor existente

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri, Daniel Savu, Sorin Chivu, Nicolae Oprea, Vasilescu Evelinne, Schnelbach Simona si Sicoie Florin si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea unor terenuri în vederea extinderii constructiilor existente de cãtre proprietarii acestora;

având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesionarilor si O.U.G. nr. 45/2003, privind finantele publice locale aprobate prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza articolului 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de constructii cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul articolului 38, lit. f si h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului în suprafatã de 82 mp. situat in Ploiesti str. Zidari, nr. 6 Bis.

Art. 2

Constatã cã terenul în suprafatã de 114 mp., situat în str. Ion Maiorescu, F.N.  si  terenul în suprafatã de 444 mp. situat în str. Depoului, F.N., fac parte din domeniul privat al Municipiului Ploiesti.

Art. 3

Insuseste rapoartele de evaluare întocmite de Oficiul Public Proiect, pentru terenurile identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 4

Aprobã concesionarea terenurilor proprietate privatã a municipiului identificate în planurile de situatie Anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre, cãtre proprietarii constructiilor învecinate, nominalizati la Anexa nr. 1.

Art. 5

Stabileste valoarea concesiunii, perioada de concesionare si redeventa anualã, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 6

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã semneze contractele de concesiune în conditiile stabilite la art. 4 si 5 din hotãrâre.

Art. 7

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu