Hotărârea nr. 5/2006

Hotararea nr. 5 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 5

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti;

avand în vedere prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 511/2004, Legea bugetului de stat pe anul 2005;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2, lit d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Finantarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti se realizeazã astfel:

-        venituri proprii

-        subventii de la bugetul local

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu