Hotărârea nr. 49/2006

Hotãrârea nr. 49 privind achizitionarea a douã corpuri de constructii situate în Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 21

HOTÃRÂREA Nr. 49

privind achizitionarea a douã corpuri de constructii situate în Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 21

                                         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Directiei Economice, prin care se propune achizitionarea a douã corpuri de constructii situate în Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 21;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 166/2005;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în baza art. 157, alin. (2) din Hotãrârea Guvernului României nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã;

în temeiul art. 38, lit. d si k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

                                                

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã achizitionarea constructiei C1 în suprafatã de 56,13 mp si parte din constructia C6 situate în Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 21 în conditiile stabilite prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 166/2005 pe baza documentelor cadastrale si Raportului de evaluare întocmite de Oficiul Public Proiect.

Art. 2

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 14/2006 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2006 se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 3

Directia Economicã si Directia Patrimoniu se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu