Hotărârea nr. 48/2006

Hotãrârea nr. 48 privind aprobarea listei de prioritate pe anul 2006 pentru locuintele sociale

HOTÃRÂREA Nr. 48

privind aprobarea listei de prioritate pe anul 2006 pentru  locuintele sociale

 

Consiliul Local Ploiesti al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoneta, Teodorescu Iulian Liviu, Dosaru Elena Iuliana, precum si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti prin care se propune aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor sociale, valabilã pentru anul 2006;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, completatã si republicatã, art. 21, alin (2), din Hotãrârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în conformitate cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 304/29 noiembrie 2003 privind aprobarea componentei Comisiei speciale si cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 212/27.11.2005 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale;

vãzând Procesul-verbal al Comisiei speciale din data de 15 decembrie 2005;

în temeiul art. 38, lit. s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã lista cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale, valabilã pentru anul 2006, conform anexei care face parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Imputerniceste comisia specialã sã analizeze si sã prezinte propuneri Consiliului Local de repartizare a locuintelor, prin exceptie de la respectarea listei prevãzute la art. 1, în cazuri sociale deosebite stabilite prin regulamentul de functionare al comisiei.

Art. 3

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu