Hotărârea nr. 47/2006

Hotãrârea nr. 47 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate în repartizarea locuintelor pentru tineri, valabilã în 2006

HOTÃRÂREA Nr. 47

privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate în repartizarea locuintelor pentru tineri,

valabilã în 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoaneta, Teodorescu Iulian Liviu si Dosaru Elena Iuliana, Raportul de specialitate al Serviciului Evidentã Patrimoniu  din cadrul  Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri  numitã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 22/2006 prin care se propune lista privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor de locuintã si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, valabilã în anul 2006;

în baza prevederilor Hotãrârii de Guvern nr. 816/2005 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001;

în temeiul art. 38, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu  modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã listele cu ordinea de prioritate în solutionarea cererilor de locuintã si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, valabile pentru anul 2006, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Contestatiile cu privire la stabilirea prioritãtilor se vor adresa Primarului Municipiului Ploiesti  în termen de 7 zile de la afisarea listelor, termenul limitã de solutionare a acestora fiind de 15 zile de la primire, în conditiile legii.

Art. 3

Directia Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.           

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu