Hotărârea nr. 46/2006

Hotãrârea nr. 46 privind finantarea activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate si a celui cu handicap

HOTÃRÂREA Nr. 46

privind finantarea  activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate si a celui cu handicap

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si  a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoneta, Teodorescu Iulian Liviu si Dosaru Elena Iuliana si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune finantarea  activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate si a celui cu handicap;

având în vedere art. 3 si art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2000 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitãtilor locale la finantarea activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate si a celui cu handicap, art. 1, lit. a din Ordinul nr. 54/2000 al Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, privind criteriile de determinare a comunitãtii locale din care provine copilul cu handicap si cel aflat în dificultate si Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

în conformitate cu prevederile  art. 38, lit. s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã contributia Municipiului Ploiesti pentru finantarea activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate si a celui cu handicap, la nivelul de 25 % din costul lunar (anual) aprobat pentru fiecare copil protejat.

Art. 2

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta  hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu