Hotărârea nr. 45/2006

Hotãrârea nr. 45 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 175/2005 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 45

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 175/2005

cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

                                                                                                            

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Trican Elena, Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan si Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 175/11.10.2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã si Ordonanta de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. d si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 4, alin. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 175/2005, care va avea urmãtorul cuprins:

„Aprobã scutirea de la plata impozitului pe clãdirea folositã ca domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia, a titularilor de rol ale cãror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tarã valabil la 01.01.2006 (330 lei ron), ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social”.

Art. 2

Aprobã modificarea Anexei nr. 1 astfel:

La Capitolul 1.1 Impozit pe cladiri datorat de persoane fizice, pct. 7 alineatul 1, lit. d va avea urmãtorul cuprins: “scutire de la plata impozitului pe clãdirea folositã ca domiciliu a titularilor de rol ale cãror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tarã valabil la 01.01.2006 (330 lei ron), ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social”, iar alineatul 3 se elimina.

Punctul 10 va avea urmãtorul cuprins: “Scutirea prevazutã la litera d se acordã pe baza cererii beneficiarilor si a actelor doveditoare, iar pentru a beneficia de scutire pe întreg anul 2006 cererile vor fi depuse pânã la data de 31 martie 2006; în caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada rãmasã pânã la sfârsitul anului, începând cu luna urmãtoare celei în care persoanele în cauzã depun cererea si documentele justificative. Cererea tip este prevãzutã in Anexa nr. 3.”

La subcapitolul A: Impozitul pe teren datorat de persoane fizice pct 6, lit. d va avea urmãtorul cuprins: “Scutirea de la plata impozitului pentru terenul aferent clãdirii folosite ca domiciliu a titularilor de rol ale cãror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tarã valabil la 01.01.2006 (330 lei ron), ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social”.

Pct. 9 va avea urmãtorul cuprins: “Scutirea prevãzutã la litera d se acordã pe baza cererii beneficiarilor si a actelor doveditoare, iar pentru a beneficia de scutire pe întreg anul 2006 cererile vor fi depuse pânã la data de 31 martie 2006, în caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada rãmasã pânã la sfârsitul anului, începând cu luna urmãtoare celei în care persoanele în cauzã depun cererea si documentele justificative. Cererea tip este prevãzutã in Anexa nr. 3.”

La Capitolul Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, subcapitolul B va avea titlul Taxe pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decât cele prevãzute la lit. A, iar pct 3 se eliminã.

Art. 3

Aprobã completarea procedurii de calcul si de platã a taxei pentru parcare curentã pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, prevãzutã în Capitolul Alte taxe din Anexa nr. 1, astfel:

La Capitolul I Taxe parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, punctul 4 se completeazã astfel:

Se introduce pct. e cu urmãtorul cuprins: „Persoane fizice care detin teren în proprietate pe care poate fi parcat mijlocul de transport”.

Scutirea se acordã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare depunerii  cererii, a permisului de parcare si a actelor doveditoare a faptului ca nu folosesc domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti: act de proprietate, adeverintã de la primãria în raza cãreia se aflã terenul pe care este parcat mijlocul de transport, contract de comodat, de închiriere sau altã formã contractualã.

Punctul 5 se modificã astfel: “Contribuabilii, proprietari de mijloace de transport, care detin teren în proprietate, concesionat sau închiriat pot solicita eliberarea permisului de parcare curentã Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin depunerea unei cereri. Permisul de parcare se va elibera în maxim 5 zile de la depunerea cererii, dupã instituirea taxei de parcare, aceasta urmând a fi plãtitã conform pct. 6.

Prezentul capitol se completeazã cu punctele 14 , 15, 16:

14. “Scutirea taxei de parcare se acordã pentru un singur mijloc de transport detinut de persoanele prevãzute la pct. 4”.

15. “Persoanele juridice pot solicita scutirea de la plata taxei de parcare pe baza unei cereri, însotitã de urmãtoarele acte doveditoare: act de proprietate, contract de comodat, contract închiriere sau altã formã contractualã”.

16. In cazul în care se va constata de cãtre persoanele abilitate, cã mijloacele de transport apartinând persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a acordat scutirea de la plata taxei de parcare sunt parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, vor plãti integral taxa de parcare  aferentã anului 2006.

Art. 4

Facilitãtile prevãzute de prezenta hotãrâre se vor acorda pe baza metodologiei elaborate de Comisia nr. 1 de Buget-finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze a Consiliului Local, împreunã cu serviciul de specialitate, pânã la data de 10 martie 2006.

Art. 5

Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 01.04.2006. Cererile depuse pânã la data intrãrii în vigoare a acesteia, privind acordarea scutirilor care fac obiectul prezentei hotãrâri, vor fi solutionate în conformitate cu aceasta.

Art. 6

Serviciul Public Finante Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 7

Directia Administratie Publica si Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu