Hotărârea nr. 44/2006

Hotãrârea nr. 44 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 44

privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare

al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri membri ai Comisiei nr. 5, Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoneta, Teodorescu Iulian Liviu, Dosaru Elena Iuliana si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare;

având în vedere Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 307 din 19 decembrie 2002 privind înfiintarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare;

în conformitate cu legislatia specificã si cu prevederile  art. 38, lit. e si i din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã;

în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Regulamentul prevãzut la art. 1 intrã în vigoare începând cu data de 1 martie 2006 si va fi adus la cunostintã publicã.

Art. 3

Cu data prezentei înceteazã aplicarea Hotãrârii nr. 4/31.01.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se va face de cãtre  Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu