Hotărârea nr. 43/2006

Hotãrârea nr. 43 privind numirea unor reprezentanti în Consiliul de Administratie al Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 43

privind numirea unor reprezentanti în Consiliul de Administratie

al Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic – Contencios prin care se propune numirea unor reprezentanti în Consiliul de Administratie al Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiesti;

având în vedere adresa înregistratã la Primãria Municipiului Ploiesti sub nr. 1195/25.01.2006 prin care se solicitã desemnarea a doi reprezentanti numiti de Consiliul Local ca membrii ai Consiliului de Administratie al Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiesti;

potrivit prevederilor art. 25 (2) lit. b din Legea nr. 270/2003 – Legea spitalelor, modificatã si completatã de Ordonanta de Urgentã nr. 40/2004 modificatã;

luând în considerare dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

în temeiul art. 38, al. (2), lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã numirea unor reprezentanti numiti de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie al Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiesti, astfel:

-        doamna Doina Cãpuz – director Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

-        doamna Mãdãlina Crãciun – director adjunct Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu