Hotărârea nr. 42/2006

Hotãrârea nr. 42 privind înfrãtirea Muncipiului Ploiesti – Romania cu Orasul Amarusion – Grecia

HOTARAREA Nr. 42

privind înfrãtirea Muncipiului Ploiesti – Romania cu Orasul Amarusion – Grecia

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Emil Calotã, Primarul Municipiului Ploiesti, si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã si Relatii Externe, prin care se propune stabilirea relatiilor de înfrãtire si cooperare între Municipiul Ploiesti si Orasul Amarusion – Grecia;

având în vedere adresa de intentie transmisã Primãriei Orasului Amarusion – Grecia;

în temeiul art. 11, art. 38 lit. x si y si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã înfrãtirea Municipiului Ploiesti cu Orasul Amarusion – Grecia, în scopul promovãrii intereselor comune ale celor douã orase.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã încheie si sã semneze Acordul oficial cu reprezentantii autoritãtii Orasului Amarusion, dupã îndeplinirea procedurii de avizare a proiectului de acord de cãtre Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 3

Directia Integrare Europeanã si Relatii Externe va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu