Hotărârea nr. 4/2006

Hotararea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect

HOTÃRÂREA Nr. 4

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si ale Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect în conformitate cu Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2006 a Oficiului Public Proiect conform Anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Finantarea Oficiului Public Proiect se realizeazã astfel:

-         venituri proprii;

-         subventii de la bugetul local

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Oficiului Public Proiect Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu