Hotărârea nr. 39/2006

Hotãrârea nr. 39 privind conferirea titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Nicolae Breban, membru corespondent al Academiei Române

HOTÃRÂREA Nr. 39

privind conferirea titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti

domnului Nicolae Breban, membru corespondent al Academiei Române

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã, Relatii Externe, în vederea sustinerii propunerii de atribuire a Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Nicolae Breban, membru corespondent al Academiei Române;

având în vedere Hotãrârea nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti, precum si constituirea Consiliului de Onoare al Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 38, lit. V din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Se conferã Titlul de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti, domnului Nicolae Breban, membru corespondent al Academiei Române, pentru contrubutia de exceptie la îmbogãtirea zestrei de valori a literaturii române si afirmarea ei în lume, precum si pentru atasamentul fatã de valorile culturale ale Ploiestiului.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu