Hotărârea nr. 38/2006

Hotararea nr. 38 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire atelier diagnosticare electronica si cosmetizare auto, Parter, Strada Ion Creanga nr. 8, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 38

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE ATELIER DIAGNOSTICARE ELECTRONICÃ SI COSMETIZARE AUTO,

Parter, Strada Ion Creangã nr. 8,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Ungureanu Dan, Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER DIAGNOSTICARE ELECTRONICA SI COSMETIZARE AUTO, Parter, Strada Ion Creangã nr. 8, Ploiesti;        

în baza Legii nr. 50/1991, republicata în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si  (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER DIAGNOSTICARE ELECTRONICÃ SI COSMETIZARE AUTO, Parter, Strada Ion Creangã nr. 8, Ploiesti, la solicitarea domnului Ungureanu Dan,  cu conditia respectarii Avizului nr. 344 din 03.11.2005 al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afla în intravilan si este proprietatea beneficiarului.       

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu