Hotărârea nr. 37/2006

Hotararea nr. 37 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hala de productie si birouri P+1, B-dul. Bucuresti – T 39 P 562/55, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 37

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI P+1, B-dul. Bucuresti – T 39,P 562/55, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. Extrem Design S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI P+1, B-dul. Bucuresti – T 39,P 562/55, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicata în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI P+1, B-dul. Bucuresti – T 39,P 562/55, Ploiesti, la solicitarea S.C. Extrem Design S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 343 din 03.11.2005 al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului.     

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu