Hotărârea nr. 36/2006

Hotararea nr. 36 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranta Circulatiei

HOTÃRÂREA Nr. 36

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranta Circulatiei

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Sorin Chivu, Iulian Teodorescu, Paul Palas si Andrei Banu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranta Circulatiei;

având în vedere prevederile:

-         Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-         Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificatã si aprobatã prin Legea nr. 82/1998;

-         Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si Regulamentul de aplicare privind circulatia rutierã;

-         Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere cu regulile si normele de aplicare;

-         Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-         Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 109/2005 privind transportul rutier, precum si hotãrârile Consiliului Local de interes pentru activitatea comisiei;

în temeiul art. 38 (2), lit. l si r si art. 38 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranta Circulatiei, Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu