Hotărârea nr. 35/2006

Hotararea nr. 35 privind darea in folosinta gratuita a terenurilor pentru construirea de sali de sport de catre Compania Nationala de Investitii S.A.

HOTÃRÂREA Nr. 35

privind darea în folosintã gratuitã a terenurilor pentru construirea de sãli de sport,

de cãtre Compania Nationalã de Investitii S.A.

                       

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Directiei tehnice a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune atribuirea în folosintã gratuitã a terenurilor situate în incinta Scolii nr. 8, Scolii nr. 28 si a Grupului Scolar Administrativ si de Servicii cãtre Compania Nationala de Investitii S.A.;

în baza prevederilor art. 8 alin (1) din O.G. nr. 25/2001 de înfiintare a C.N.I. S.A., ale Cap. 2, art. 4 din H.G.R. nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Sali de sport prin Compania Nationala de Investitii S.A.;

            avand în vedere prevederile art. 1 punctul 3 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea constructiilor;

în temeiul art. 38 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Aprobã darea în folosintã gratuitã cãtre Compania Nationalã de Investitii S.A., a urmãtoarelor suprafete de teren, conform planurilor de situatii scara 1:500 anexate, pe durata executãrii constructiilor aferente salilor de sport, pânã la predarea cãtre beneficiar:

-         2.652 mp. situat în incinta Scolii nr. 8 – str. Laurilor nr. 2 A

-            900 mp. situat în incinta Scolii nr. 28 – str. Scolii nr. 2

-            900 mp. situat în incinta Grupului Scolar Administrativ si de Servicii

Art. 2

Darea în folosintã a terenurilor mentionate la art. 1 se va face în baza protocoalelor de predare-preluare ce urmeazã a se semna între Compania Nationalã de Investitii S.A. si Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã semneze protocoalele mentionate la art. 2 din prezenta hotãrâre de consiliu.

Art. 4

Directia Administratie Publica va aduce la cunostintã prezenta hotãrâre celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu