Hotărârea nr. 34/2006

Hotararea nr. 34 privind accesul autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone in municipiul Ploiesti, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie

HOTÃRÂREA Nr. 34

privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mãrfuri si a utilajelor cu masa totalã maximã autorizatã

mai mare de 3,5 tone în Municipiul Ploiesti, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie

(prin Decizia nr. 503 din 7 mai 2007 a Curtii de Apel Ploiesti se modifica in parte Hotararea Consiliului Local 34/2006 in sensul de a permite reclamantei SC FAI TRANS SRL accesul in zona garajului sau cu propriile mijloace de transport avand un tonaj de peste 3,5 tone fiecare)

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: 

având în vedere Expunerea de motive a domnilor consilieri Sorin Chivu si Iulian Teodorescu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat,  prin care se propune reglementarea circulatiei autovehicolelor cu masa totalã mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Ploiesti;                                                                                                       

vãzând avizul Comisiei Municipale de Transport si Siguranta Circulatiei;

în conformitate cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Hotãrârea Guvernului nr. 85/2003 privind Regulamentul pentru aplicarea ordonantei amintite; Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, Legea nr. 413/2002 privind aprobarea O.G. nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Ordinul ministrului lucrãrilor publice transporturilor si locuintei nr. 211/2003 completat cu Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1356/2004 pentru aprobarea Reglementãrilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice;

în baza art.61 lit. f din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

tinând seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 102/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 (2) lit. f si l din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã restrictionarea accesului si reglementeazã circulatia autovehiculelor destinate transportului de mãrfuri cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone în Municipiul Ploiesti, dupã cum urmeazã :

§   în zona “A” a municipiului Ploiesti, care se identificã potrivit Anexei nr. 1, se restrictioneazã accesul si circulatia celor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone

§   în zona “B” a municipiului Ploiesti, care se identificã potrivit Anexei nr. 2, se restrictioneazã accesul si circulatia celor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 7,5 tone

Perimetrele care cuprind zonele A si B (Anexele nr. 1 si 2) fac obiectul Anexei nr. 3.

Art. 2

Restrictionarea circulatiei autovehiculelor în zonele nominalizate la art. 1 se face astfel:

§  în perioada 15 iunie - 15 septembrie:

o   în intervalul orar 2100- 0600 accesul si circulata acestora sunt permise numai pe bazã de autorizatie

o   în intervalul orar 0600 - 2100 accesul si circulatia acestora sunt interzise

§  în perioada 16 septembrie - 14 iunie:

o   în intervalul orar 2000 - 0700 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe bazã de autorizatii

o   în intervalul orar 0700 - 2000 accesul si circulatia acestora sunt interzise

Se interzice autovehiculelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone tranzitarea municipiului Ploiesti.

Art. 3

Restrictiile prevãzute la art.1 si 2 din prezenta vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere, indicatoare de orientare si dupã caz, cu mentiuni privind modalitatea de respectare a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 4

Aprobã tarifele care permit accesul si circulatia autovehiculelor în Municipiul Ploiesti, conform art. 1 si 2 din prezenta, dupã cum urmeazã :

§  pentru accesul si circulatia în zona "A":

o   vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la 3,5 tone inclusiv, sunt scutite de plata tarifului

o   autovehiculele cu masã mai mare de 3,5 tone nu au voie sã circule în zona “A” cu exceptia celor care efectueazã lucrãri în regim privat si care trebuie sã achite tarifele mai jos-mentionate (constructii, demolãri etc.)

o   autorizatia se elibereazã pe maximum duratei prevazute in autorizatia de construire si autorizatia de începere a lucrãrilor, numãrul si tonajul masinilor fiind bine justificate. Autorizatia pentru astfel de cazuri permite circulatia liberã si în intervalul orar 600-2100

o   600 lei/lunã sau 60 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã între 3,5 tone si 7,5 tone inclusiv

o   1.000 lei/lunã sau 100 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã între 7,5 tone si 10 tone inclusiv 

o   1.800 lei/lunã sau 180 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã între 10 tone si 20 tone inclusiv 

o   2.500 lei/lunã sau 800 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 20 tone.

§  pentru accesul si circulatia în zona “B”:

o   vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la 3,5 tone inclusiv, sunt scutite de plata tarifului

o   500 lei/lunã sau 50 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã între 3,5 tone si 7,5 tone inclusiv

o   700 lei/lunã sau 70 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizata cuprinsã între 7,5 tone si 10 tone inclusiv

o   1.200 lei/lunã sau 120 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã între 10 tone si 20 tone  inclusiv

o   1.800 lei/lunã sau 180 lei/zi pentru vehiculele cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 20 tone.

Pentru autovehiculele cu remorcã, masa totalã se calculeazã prin însumarea masei autovehiculului plus remorca.

Pentru transportatorii ocazionali care efectueazã activitãti de transport în afara intervalului orar mentionat la art. 2  tarifele se indexeazã cu 100 % pentru zona “A”.

Tarifele mentionate în prezenta hotãrâre pot fi indexate în luna decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor.

Art. 5

Pot circula tot anul fãrã restrictii orare pe întreg teritoriul municipiului Ploiesti urmãtoarele categorii de autovehicule:

-        cele apartinând institutiilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti

-        cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, la retelele tehnico-edilitare si care apartin administratorilor acestor retele

-        cele destinate institutiilor publice din municipiului Ploiesti

-        cele apartinând agentilor economici prestatori de servicii publice aflati sub contract cu Consiliul Local Ploiesti

-        cele care efectueazã transport rutier de mãrfuri periculoase, în conditiile legii, serviciilor de ambulantã, protectiei civile, politiei, pompierilor, jandarmeriei, Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitãtilor speciale ale S.R.I si S.P.P, aflate în misiune.

Pot fi exceptate de la plata tarifelor autovehicule care participã la executia sau demolarea unor obiective edilitare de interes local si numai dacã fac obiectul unui contract de parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, dacã legea nu prevede altfel.

Autovehiculele institutiilor mai sus-mentionate utilizate în activitãti altele decât cele de interventie se supun prevederilor art. 4.

Art. 6

Autorizatiile prevãzute în prezenta hotãrâre se elibereazã de cãtre Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti prin serviciul Administrare Drumuri – Compartimentul Circulatie, pentru transportatorii care efectueazã aceastã activitate în mod regulat, dupã achitarea tarifelor prevãzute la art. 4.

Transportatorii care efectueazã activitatea de transport în municipiul Ploiesti în mod ocazional vor circula pe bazã de vinietã care se procurã de la agentii economici ce urmeazã fie selectati.

Vinietele vor avea valorile stabilite corespunzãtor art. 4 din prezenta, inclusiv valoarea comisionului ce urmeazã a fi negociat si oferit punctelor de desfacere.

La intrãrile în municipiu se vor monta semne de circulatie cu restrictie de 7,5 tone, cu plãcutã aditionalã pe care se va indica locatia de unde se pot procura vinietele.

Autorizatiile se elibereazã în baza certificatului de înmatriculare si se prezintã la control însotite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

In situatia în care acestea sunt solicitate anticipat, de beneficiari, autorizatiile se elibereazã în baza cererii acestora, care trebuie sã continã date minime de identificare a autovehiculului.

Autorizatia nu este transmisibilã.

Autorizatiile valabile în zona “A” sunt valabile si în zona “B”.

Pentru autovehiculele ce se încadreazã la art. 5 al prezentei hotãrâri, se vor elibera autorizatii cu titlu gratuit si personalizat.

Sumele încasate prin eliberarea autorizatiilor se fac venit la bugetul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si vor fi folosite pentru lucrãri de reabilitare infrastructurã.

Art. 7

In termen de 60 zile de la data prezentei, Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va negocia în baza unei selectii de ofertã cu acei agenti economici care doresc sã comercializeze viniete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Art. 8

In cazul în care agentii constatatori observã posiblitatea depãsirii masei totale maxime autorizate a unui autovehicul, acestia pot solicita conducãtorului auto supunã autovehiculul unei operatiuni de cântãrire.

Operatiunea de cântãrire se va realiza în baza unui protocol încheiat între Primãria Municipiului Ploiesti si o societate care detine un cântar pentru asemenea operatie.

Conducatorul auto este obligat sã însoteascã agentul constatator la punctul de cântãrire si sã supunã autovehiculul acestei operatiuni.

Art. 9

Constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 3.000 la 10.000 lei urmãtoarele fapte:

a)      conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotãrâre fãrã a poseda autorizatie de circulatie, sau cu autorizatie nevalabilã pentru perioada de timp, intervalul orar, tonajul, zona, traseul sau categoria respectivã

b)      conducerea unui autovehicul a cãrui masã totalã cântãritã depãseste masa totalã maximã autorizatã

c)      refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântãrire solicitate de agentii constatori.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute în prezenta hotãrâre se fac de cãtre agentii de politie rutierã, agentii politiei comunitare, precum si de cãtre personalul împuternicit de Primarul Municipiului Ploiesti, în conditiile legii.

Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate prin Legea nr. 102/2003 referitoare la constatarea, aplicarea sanctiunii, plata si încasarea amenzii, precum si la cãile de atac, se aplicã deopotrivã si contraventiilor stabilite prin prezenta hotãrâre

Art. 10

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 11

Imputerniceste conducerea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti sã organizeze selectia de oferte pentru desemnarea agentilor economici prin care se vor distribui viniete si sã semneze contractele cu acestia.

Art. 12

Stabileste ca Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, în limita fondurilor disponibile, sã organizeze terminale în vederea stationãrii autovehiculelor ce fac obiectul prezentei hotãrâri, pentru transbordarea mãrfurilor de la cãrãus la beneficiar.

Art. 13

Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare la data de 01.04.2006.

Art. 14

Incepând cu data de 01.04.2006, Hotãrârea Consiliului Local nr. 4/2005 îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 15

In situatie de fortã majorã sau stare de necesitate, prevederile prezentei hotãrâri se suspendã.

Art. 16

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile acestei hotãrâri.

Art. 17

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu