Hotărârea nr. 33/2006

Hotararea nr. 33 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 196/15.12.2004 referitoare la tarifele practicate in parcarile cu plata din municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 33

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 196/15.12.2004 referitoare la tarifele practicate în parcãrile cu platã din Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: 

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 196/11.10.2004 cu privire la modul de folosire a parcãrilor publice din Municipiul Ploiesti;

având în vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 45/2003 privind Finantele publice locale aprobatã prin Legea nr.108/2004 si ale Legii nr. 213/1998 privind propietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Hotãrârea Guvernului nr.955/2004 cu privire la Organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

în baza art. 2, 3, 19 din Ordonanta de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobatã prin Legea nr. 3/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 196/2004 în sensul sectorizãrii parcãrilor publice conform Anexei nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

(1) Stabileste ca folosirea parcãrilor publice din Municipiul Ploiesti, prevãzute la art. 1 sã se facã pe bazã de tichet de parcare.

(2) Aprobã tarifele de folosire a parcãrilor publice diferentiate pe sectoarele stabilite la art. 1, ce fac parte din tichetul de parcare, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3

Aprobã tarifele privind accesul auto conform art. 2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a parcãrilor conform Anexei nr. 3 la prezenta.

Art. 4

Stabileste ca persoanele fizice si juridice care au achitat taxa de parcare curentã si fac dovada plãtii sã achite numai componenta de tarif a tichetului de parcare.

Art. 5

Riveranii persoane fizice din zonele adiacente parcãrilor cu platã beneficiazã de permise de parcare gratuitã pentru zona în care locuiesc, pe baza dovezii achitãrii taxei de parcare curentã.

Art. 6

Prevederile prezentei hotarari vor intra in vigoare la data de 1 martie 2006.

Art. 7

Orice prevedere contrarã prezentei îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 8

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va a duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 9

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti

                                                                                                                                    Anexa nr. 1

 

 

 

 

Sectorizarea parcãrilor cu platã din municipiul Ploiesti

 

 

Nr. crt.

Sector

Delimitare

Nr.locuri de parcare

Culoare

1

I

b-dul. Independentei – str. Ghe. Lazãr – str. N. Bãlcescu - str. Armoniei – str. Ştefan Greceanu – str. Erou Cãlin Cãtãlin - str. Emil Zola – str. Vasile Milea

267

verde

2

II

str. Emil Zola – str. Vãleni – str. George Cosbuc- str. Erou Cãlin Cãtãlin

456

albastru

II

str.Cuza Vodã – str.Vasile Lupu – str.Trei Ierarhi – str.Gh.Gr.Cantacuzino

191

albastru

II

str.Mihai Viteazul – bd.Republicii – Şoseaua Nordului – str.C-tin Brezeanu – str.Gheorghe Doja – str.Vãleni

150

albastru

II

str.Tache Ionescu – bd.Independentei – str.Gh. Lazãr – str.Ştefan cel Mare – str.Democratiei – str.Depoului – str.Rudului – str.Tache Ionescu

284

albastru

II

parcarea R.A.R.,

parcarea Gara de Vest

38

45

albastru

albastru

3

III

str.Oborului – str.Apelor – str.Ostasilor

386

rosu

4

 

IV

Parcãri temporare gratuite

 

-b.dul Petrolului

700

roz

 

-str.Industriei

200

-str.Libertãtii

80

-terminal Cablul Românesc

30

-zona Castor

10

-zona Gara de Nord

100

-zona Bereasca

150

-str.Târgovistei

150

-str.Mihai Bravu –conform indicatoarelor rutiere

1000

-str.Lupeni intersectia cu str.Democratiei

100

-zona 1 Mai

60

-pe toate strãzile municipiului Ploiesti unde parcarea este permisã cu exceptia parcãrilor amenajate cu platã aflate în administrarea A.D.P.P. Ploiesti

25000

alb