Hotărârea nr. 320/2006

Hotãrârea nr. 320 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 38 din 1 Februarie 2006 a Planului urbanistic de detaliu Construire atelier diagnosticare electronicã si cosmetizare auto S+P+M, str. Ion Creanga nr. 8, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 320

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 38 din 1 Februarie 2006

a Planului urbanistic de detaliu Construire atelier diagnosticare electronicã si cosmetizare auto S+P+M,

str. Ion Creanga nr. 8, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Savu Daniel, Palas Paul, Schnelbach Simona, Sicoie Florin si Chivu Sorin si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Ungureanu Dan a modificãrilor si completãrilor Hotãrârii Consiliului Local nr. 38 din 1 Februarie 2006 a Planului urbanistic de detaliu Construire atelier diagnosticare electronicã si cosmetizare auto S+P+M, str. Ion Creangã nr. 8, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificãrile si completãrile aduse Hotãrârii Consiliului Local nr. 38 din 1 Februarie 2006 privind Planul urbanistic de detaliu Construire atelier diagnosticare electronicã si cosmetizare auto S+P+M, str. Ion Creangã nr. 8, Ploiesti cu conditia respectarii Avizului nr. 468 din 15.11.2006 al C.T.U.A.T. Conform Certificatului de urbanism nr. 1263/18.07.2005 terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilanul Municipiului Ploiesti si este proprietatea particularã a beneficiarului conform Titlului de proprietate nr. 77168 / 12.11.1998.    

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu