Hotărârea nr. 32/2006

Hotararea nr. 32 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 153/2003 privind stabilirea ca loc de depozitare al pamantului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamantul fostei rampe de gunoi Teleajen

HOTÃRÂREA Nr. 32

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 153/2003 privind stabilirea ca loc de depozitare al pãmântului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamantul fostei rampe de gunoi Teleajen

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnlui Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 153/2003, privind stabilirea pentru depozitarea pãmântului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamentul fostei rampe de gunoi Teleajen, în sensul majorarii tarifului;

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobatã prin Legea nr. 3/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, cu privire la organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

în temeiul art. 38 lit. r din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 3 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 153/2003, în sensul majorãrii tarifului de depozitare a pãmântului excedentar si a materialelor inerte, de la contravaloarea în lei a 3 USD/tonã (respectiv 2,42E)  la contravaloarea a 20 RON/tonã, inclusiv TVA, la Rampa de gunoi Teleajen.

Art. 2

Celelalte prevederi  ale Hotãrârii de Consiliu nr. 153/2003 rãmân neschimbate.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu