Hotărârea nr. 319/2006

Hotãrârea nr. 319 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire complex comercial P+1E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, Bulevardul Republicii nr. 291, la intersectia cu Soseaua Vestului, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 319

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire complex comercial P+1E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, Bulevardul Republicii nr. 291, la intersectia cu Soseaua Vestului, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Savu Daniel, Palas Paul, Schnelbach Simona, Sicoie Florin si Chivu Sorin si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. Unilever Romania S.A., Planul urbanistic de detaliu Construire complex comercial P+1E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, Bulevardul Republicii nr. 291, la intersectia cu Soseaua Vestului, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor şi unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire complex comercial P+1E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, Bulevardul Republicii nr. 291, la intersectia cu Soseaua Vestului, Ploiesti, la solicitarea S.C. Unilever Romania S.A. cu conditia respectarii Avizului nr. 433 din 11.07.2006 al C.T.U.A.T. Conform Certificatului de urbanism nr. 635/11.05.2006 terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilanul Municipiului Ploiesti si este proprietatea particularã a beneficiarului conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 03 nr. 1170/24.06.1994.    

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu