Hotărârea nr. 318/2006

Hotãrârea nr. 318 privind constituirea unui fond de premiere pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 318

privind constituirea unui fond de premiere pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul a Primãriei Municipiului Ploiesti, prin care se propune constituirea unui fond de premiere în limita a 5% din cheltuielile salariale aferente anului 2006;

având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanta nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si alte drepturi ale functionarilor publici pe anul 2006, care stabileste modul de constituire de cãtre Consiliul Local a unui fond de premiere, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006 pentru functiile publice din statul de functii coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanta nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual prevãzute în statul de functii;

în temeiul art. 38 (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã cu Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Constituirea fondului de premiere, în limita a 5% din cheltuielile salariale aferente anului 2006 pentru functionarii publici si personalul contractual prevazut în statul de functii al Primãriei Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Criteriile si conditiile stabilite sunt:

-       se acordã în functie de performantele profesionale obtinute în concordantã cu responsabilitãtile concrete ale fiecãrui angajat, la propunerea sefului ierarhic

-       se acordã angajatilor care nu au fost sanctionati disciplinar în anul 2006

-       se acordã în raport de salariul de bazã brut realizat în luna decembrie 2006

-       se acordã în functie de timpul efectiv lucrat în cursul anului 2006

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului sã acorde premiile, conform criteriilor stabilite la art. 2 al prezentei, pânã la 31 decembrie 2006.

Art. 4

Directiile Economicã si Resurse Umane, Relatii cu Publicul vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu