Hotărârea nr. 317/2006

Hotãrârea nr. 317 privind invitatia din partea Orasului Harbin – China înfrãtit cu Municipiul Ploiesti – Romania

HOTÃRÂREA Nr. 317

privind invitatia din partea Orasului Harbin – China înfrãtit cu Municipiul Ploiesti – Romania

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã, Relatii Externe, prin care se propune participarea reprezentantilor Municipiului Ploiesti la Festivalul International de Sculpturã în Gheatã si Zãpadã desfãsurat în Orasul Harbin – China;

având în vedere invitatia transmisã de Primãria Orasului Harbin – China, din care rezultã necesitatea participãrii Municipiului Ploiesti si a reprezentantilor acestuia la prezenta manifestare;

          având în vedere cã participarea la astfel de actiuni face parte din Acordul de înfrãtire, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, prin Hotãrârea nr. 16/04.04.1994, si semnat de reprezentantii celor douã autoritãti locale;

          în conformitate cu prevederile O.G. nr. 45/2003, privind finantele publice locale;

în temeiul art. 38, alineatul 2, litera e, al Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã ca Municipiul Ploiesti sã fie reprezentat de o delegatie formatã din 5 membri, din care 4 membri consilieri locali, în urmãtoarea componentã:

1.     Teodor Avramescu

2.     Eveline Vasilescu

3.     Florin Sicoie

4.     Razvan Lungu

Membrii executivului vor fi numiti prin dispozitia Primarului Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Valoarea cheltuielilor necesare deplasarii delegatiei va fi suportatã de organizatori si din bugetul local.

Art. 3

Directia Integrare Europeanã, Relatii Externe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintãa prevederile prezente celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu