Hotărârea nr. 316/2006

Hotãrârea nr. 316 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri

HOTÃRÂREA Nr. 316

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri;

în baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si Hotãrârii nr. 1359/2001 a Guvernului Romaniei, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti, a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri sunt însãrcinate Directia Patrimoniu, Directia Economicã si Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu