Hotărârea nr. 315/2006

Hotãrârea nr. 315 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã, situat în str. Ciprian Porumbescu, Bloc 13

HOTÃRÂREA Nr. 315

privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã,  situat în str. Ciprian Porumbescu, Bloc 13

                                                                  

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã,  situat în str. Ciprian Porumbescu, Bloc 13;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia cu modificãrile si completãrile ulterioare, Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 42/2003 privind destinatia unor puncte termice dezafectate si Hotãrârea de Guvern nr. 448/2005 cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;

având în vedere Scrisorile si Faxurile nr. 2252/19.04.2006; 5669/20.04.2006; 4105/21.07.2006 si 9667/11.10.2006 ale Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care solicitã atribuirea unui spatiu în vederea amenajãrii unui punct de colectare de deseuri din echipamente electronice si electrice;

în temeiul art. 38, alin. 1 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

                                                   

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã (punct termic dezafectat) în suprafatã utilã de 188,40 mp. si teren aferent în suprafatã de 32,00 mp. situat în Ploiesti, str. Ciprian Porumbescu, Bloc 13, în vederea amenajãrii unui punct de colectare deseuri de echipamente electrice si electronice.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de administrare cu Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti.

Art. 3

Prevederile Hotãrârii nr. 42/2003 cu privire la stabilirea destinatiei unor puncte termice dezafectate, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 4

Directia Patrimoniu si Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu