Hotărârea nr. 314/2006

Hotãrârea nr. 314 privind asocierea Municipiului Ploiesti cu Comuna Brazi în vederea extinderii serviciului de transport public regulat

HOTÃRÂREA Nr. 314

privind asocierea Municipiului Ploiesti cu Comuna Brazi în vederea extinderii serviciului de transport public regulat

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Primar si a domnilor consilieri Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Banu Andrei, Dinu Constantin, Lungu Rãzvan, Schnelbach Simona, Dosaru Iulia si Cosma Marcian si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se propune asocierea Municipiului Ploiesti cu Comuna Brazi în vederea satisfacerii unui interes public major, respectiv extinderea servicului de transport public;

având în vedere Hotãrârea Consiliului Local a Comunei Brazi, prin care este de acord sã se asocieze cu Municipiului Ploiesti în vederea asigurãrii transportului în comun cãtre acesta localitate cu mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

în baza prevederilor Hotãrârii de Guvern nr. 828/2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de cãlãtori, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 284/2002;

în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1, lit. b din Legea nr. 21/1996, Legea concurentei;

raportat la art. 31 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, modificatã si completatã;

în temeiul art. 38, alin 1 si alin 2, lit. y si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã asocierea Municipiului Ploiesti cu Comuna Brazi, în vederea promovãrii unor interese comune, respectiv efectuarea transportului public regulat pe raza administrativ-teritorialã a localitãtilor asociate pentru deservirea salariatilor din cadrul Platformei Industriale Brazi.

Transportul public regulat se va efectua de cãtre Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti.

Art. 2

Mandateaza  Primarul  Municipiului  Ploiesti   semneze  contractul  de  asociere  cu  Comuna  Brazi, prevazut în Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu