Hotărârea nr. 313/2006

Hotãrârea nr. 313 privind avizarea tarifului actualizat si ajustarea tarifelor de apã si de canalizare

HOTÃRÂREA Nr. 313

privind avizarea tarifului actualizat si  ajustarea tarifelor de apã si de canalizare

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu, Daniel Savu, Teodor Avramescu, Gheorghe Moraru, Iulian Teodorescu  precum si raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare privind avizarea tarifului actualizat si  ajustarea tarifelor de apã si de canalizare;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile ulterioare precum si prevederile art. 1 si art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

având în vedere prevederile Contractului de concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. si prevederile art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apã si de canalizare în Municipiul Ploiesti, modificatã si completatã de Hotãrârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit d, alin. 6 lit. a, pct. 14 din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Avizeazã tarifele actualizate pe anul 2006 ca urmare a aplicãrii prevederilor Actului aditional nr. 2/2006 aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 25/01.02.2006 si Hotãrârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 la nivel de 1,73 lei/m3 la apã si 0,77 lei/m3, la canalizare.

Art. 2

Avizeazã ajustarea tarifelor de apã si de canalizare care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiesti,  începând cu data de 01.01.2007.

Noile tarife ajustate vor fi de 1,74 lei/m3 la apã potabilã si 0,77 lei/m3 la canalizare, fãrã TVA.

Art. 3

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu