Hotărârea nr. 312/2006

Hotãrârea nr. 312 privind completarea Comisiei locale de ordine publicã cu reprezentanti ai comunitãtii locale

HOTÃRÂREA Nr. 312

privind completarea Comisiei locale de ordine publicã cu reprezentanti ai comunitãtii locale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã precum si Raportul de specialitate al Politiei Comunitare Ploiesti, prin care se propune completarea Comisiei locale de ordine publicã cu reprezentanti ai comunitãtii locale;

având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere prevederile Hotãrârii nr. 222/2004 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 6, lit. a, pct. 7 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Se completeazã Comisia localã de ordine publicã cu urmãtorii reprezentanti ai comunitãtii locale, dupã cum urmeazã:

1.     dl. Copelea Bratu            - membru desemnat de Partidul National Liberal

2.     dl. Ionete Valentin Iulian - membru desemnat de Partidul Democrat

3.     dl. Andrei Aurelian           - membru desemnat de Partidul Romania Mare

4.     dl. Pohoatã Constantin    - membru desemnat de Partidul Social Democrat

5.     dl. Gheorghe Dragos       - membru desemnat de Partidul Conservator

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu