Hotărârea nr. 311/2006

Hotãrârea nr. 311 privind sustinerea fotbalului de performantã în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 311

privind sustinerea fotbalului de performantã în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului consilier Ion Eparu, Florin Sicoie, Rusu Ioan, Moraru Gheorghe, Mitu Augustin, Trican Elena, Marcel Toma, Daniel Savu, Chivu Sorin, Dumitru Carmen, Popa Marcian, Avramescu Teodor si Lungu Ravan si Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, prin care se propune sustinerea fotbalului de performantã în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti;

având în vedere initiativa cetãtenilor Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 26 (2) pct. 2 lit. b si art. 29 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizicã si sportul, modificatã prin Legea nr. 472/2004 si Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 884/ 2001;

în conformitate cu prevederile art. 38 (6) lit. a pct. 6 si art. 46 (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã constituirea unei comisii care sã analizeze si sã supunã spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, posibilitatea constituirii unei echipe de fotbal precum si strategia pe termen scurt, mediu si lung, obiectivele de performantã si sursele necesare de finantare ale acesteia, în urmãtoarea componentã:

-         Radu Socoleanu - Viceprimar Municipiul Ploiesti

-         Ion Eparu - consilier municipal

-         Mircea Dridea - reprezentant al initiatorilor campaniei publice

-         Constantin Moldoveanu – profesor-antrenor

-         Dumitru Taporea – vicepresedinte Camera de Comert si Industrie Prahova

-         Teodor Avramescu – consilier municipal

-         Rãzvan Lungu – consilier municipal

-         Marcel Toma – consilier municipal

-         Gheorghe Panã - director Clubul Sportiv Municipal Ploiesti;

-         Liviu Scarlat - consiler juridic Clubul Sportiv Municipal Ploiesti

Art. 2

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, va efectua demersurile necesare pentru ca numele F.C. Petrolul Ploiesti sã se înscrie în patrimoniul Municipiului Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Localã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri, care va fi adusã la îndeplinire de cãtre Clubul Sportiv Municipal Ploiesti.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu