Hotărârea nr. 310/2006

Hotãrârea nr. 310 privind aprobarea listei de prioritati pentru chiriasii din casele retrocedate prin aplicarea legilor proprietatii

HOTÃRÂREA Nr. 310

privind aprobarea listei de prioritati pentru chiriasii din casele retrocedate prin aplicarea legilor proprietãtii

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Antoneta, Teodorescu Iulian si Dosaru Iuliana si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune aprobarea listei de prioritãti pentru chiriasii din casele retrocedate prin aplicarea legilor proprietãtii;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, completatã si republicatã, art. 21 din Hotãrârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificatã si completatã prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente si art. 3 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 246/29.11.2006, privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea de locuinte cãtre chiriasii imobilelor restituite fostilor proprietari;

tinând seama de Procesul-verbal nr. 20 din data de 11 decembrie 2006 al Comisiei speciale;

în temeiul art. 38, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã listele cu ordinea de prioritate pe anul 2007 pentru repartizarea de locuinte cãtre chiriasii imobilelor restituite fostilor proprietari, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri, iar Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti o va duce la îndeplinire.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu