Hotărârea nr. 31/2006

Hotararea nr. 31 privind instrainarea unui teren situat in Ploiesti, Piata Victoriei, bl. 7A Est catre S.C. Glob Nova Serv S.R.L., proprietarul constructiei

HOTÃRÂREA Nr. 31

privind înstrãinarea unui teren situat în Ploiesti, Piata Victoriei, Bl. 7A Est,

cãtre S.C. Glob Nova Serv S.R.L., proprietarul constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Oprea Nicolae, Banu Andrei, Cosma Marcian, Toma Marcel si Vasilescu Eveline si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a terenului în suprafatã de 31,15 mp. situat în Piata Victoriei, Bl. 7A Est si înstrãinarea acestuia cãtre S.C. Glob Nova Serv S.R.L., proprietarul constructiei;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, art. 5, alin. (2) si art. 10, alin (2) privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonanta de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 108/2004;

în baza prevederilor art. 42 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a terenului situat în Ploiesti, Piata Victoriei, Bl. 7A Est, în suprafatã de 31,15 mp., identificat conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Insuseste Raportul de evaluare întocmit de cãtre Oficiul Public Proiect pentru terenul situat în Ploiesti, Piata Victoriei, Bl. 7A Est, conform Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã înstrãinarea terenului în suprafatã de 31,15 mp., situat în Piata Victoriei, Bl. 7A Est, cãtre S.C. Glob Nova Serv S.R.L., care îl foloseste în baza contractului de colaboare nr. 12008/08.04.1999.

Art. 4

Stabileste valoarea terenului ce face obiectul înstrãinãrii la suma de 5.210 EURO (fãrã T.V.A.) conform Raportului de evaluare întocmit de Oficiul Public Proiect.

Achitarea integralã a contravalorii terenului se va face în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare – cumpãrare, la cursul oficial al EURO stabilit de Banca Nationalã a României în ziua efectuãrii plãtii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de vânzare – cumpãrare în conditiile stabilite prin prezenta hotãrâre.

Art. 6

La data semnãrii contractului de vãnzare – cumpãrare, îsi înceteazã aplicabilitatea contractul de colaborare nr. 12008/08.04.1999.

Art. 7

Directia Patrimoniu din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 8

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu