Hotărârea nr. 305/2006

Hotãrârea nr. 305 privind numirea reprezentantilor Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 305

privind numirea reprezentantilor Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie

al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Avramescu Gheorghe, Chivu Sorin, Cont Adriana, Dumitru Carmen, Eparu Ion, Iancu Ion, Mitu Augustin, Moraru Gheorghe, Oprea Nicolae, Savu Daniel, Banu Andrei, Cosma Marcian, Dosaru Iuliana, Lungu Razvan, Dinu Constantin, Rusu Ioan, Schnelbach Simona, Sicoie Florin, Teodorescu Iulian, Toma Marcel, Ionita Dan, Mateescu Radu, Palas Paul, Popa Marcian, Vasilescu Evelinne si Trican Elena si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic – Contencios prin care se propune numirea reprezentantilor Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice  Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei locale, art. 38 modificat prin pct. 32 al art. I din Legea nr. 286/2006; Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 227/16.10.2006; atributiile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti reglementate prin art. 38 din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare; Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 242/2005 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Consiliilor de administratie;

în baza art. 38 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatelor reprezentantilor Municipiului Ploiesti in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice  Ploiesti.

Art. 2

Numeste reprezentantii Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice  Ploiesti:

Director Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

1.     Lupu Adrian

2.     Stan Ion

3.     Stoicescu Dragos

4.     Maracineanu Adrian

5.     Darius Musat

6.     Reprezentant D.G.F.P.S.

Art. 3

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 56/2005 si Hotãrârii Consiliului Local nr. 243/2005 precum si orice altã dispozitie contrarã prezentei hotãrâri îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

  

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu