Hotărârea nr. 303/2006

Hotãrârea nr. 303 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 252/31 octombrie 2006

HOTÃRÂREA Nr. 303

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 252/31 octombrie 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic, Contencios prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 252/31 octombrie 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificãrile si completãrile ulterioare - art. 38, alin. 1; Hotãrârii Consiliului Local nr. 227/16.10.2006, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti; Hotãrârii de Guvern nr. 930/2005, pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si mãrimea zonelor de protectie sanitarã si hidrogeologicã;

în conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 227/16.10.2006, sectiunea V din Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului Local;

în temeiul art. 38, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de retragerea din calitatea de initiatori a consilierilor Trican Elena, Chivu Sorin si Mateescu Radu.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu