Hotărârea nr. 302/2006

Hotãrârea nr. 302 privind schimbarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti în Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, completarea obiectului de activitate al acesteia cu activitatea de colectare si tratare ape uzate si preluarea in administrare a statiei de epurare a Municipiului Ploiesti, aprobarea organigramei, statului de functii si numãrul de personal ale Regiei Autonome de Servicii Publice

HOTÃRÂREA Nr. 302

privind schimbarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti în Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, completarea obiectului de activitate al acesteia cu activitatea de colectare si tratare ape uzate si preluarea in administrare a statiei de epurare a Municipiului Ploiesti, aprobarea organigramei, statului de functii si numãrul de personal ale Regiei Autonome de Servicii Publice

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune schimbarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti în Regia Autonomã de Servicii Publice Ploiesti, completarea obiectului de activitate al acesteia cu activitatea de colectare si tratare ape uzate si preluarea în administrare a statiei de epurare a Municipiului Ploiesti, aprobarea organigramei, statului de functii si numãrul de personal ale Regiei Autonome de Servicii Publice;

având în vedere prevederile:

-       Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-       Hotãrârii de Guvern nr. 901/2005 privind aprobarea strategiei de reformã a sistemului achizitiilor publice precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005 – 2007;

-       Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobatã de Legea nr. 3/2003;

-       în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãtilor de stat ca regii autonome si societãti comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-       în temeiul art. 38 (2), lit. a si (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti în Regia Autonomã de Servicii Publice cu sediul în Ploiesti, str. P-ta. Victoriei nr. 17, începând cu data de 01.01.2007.

Art. 2

Aprobã completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice cu activitatea de colectare si tratare ape uzate cod CAEN 9001.

Art. 3

Aprobã preluarea ansamblului bunurilor ce formeazã statia de epurare a Municipiului Ploiesti din perimetrul concesionat conform Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apã si serviciului de canalizare încheiat cu S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L si transmiterea acestuia în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice.

Art. 4

Transmiterea în administrare se face pe perioada implementãrii si executiei programului investitional Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze Actul Aditional nr. 3  încheiat la Contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apã si serviciului de canalizare încheiat cu S.C APA NOVA PLOIESTI S.R.L conform art. 3 si 4 din prezenta hotãrâre.

Art. 6

Aprobã organigrama, statul de functii si numãrul de personal al Regiei Autonome de Servicii Publice conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 7

Regulamentul de organizare si functionare al Regiei Autonome de Servicii Publice se va modifica corespunzãtor cu prevederile acestei hotãrâri.

Art. 8

Prevederile prezentei  hotãrâri se aplicã începând cu data de 01.01.2007.   

Art. 9

Regia Autonomã de Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 10

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu