Hotărârea nr. 301/2006

Hotãrârea nr. 301 privind aprobarea organigramei, numãrului de personal si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 301

privind aprobarea organigramei, numãrului de personal si statului de functii

al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul, prin care se propune aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti;

având în vedere propunerea formulatã în plenul sedintei Consiliului Local privind înfiintarea a încã unui post de director executiv adjunct în cadrul Directiei Tehnic–Investitii;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii publice modificatã si completatã cu prevederile Hotãtârii Guvernului nr. 925/2006;

având în vedere prevedreile Legii nr.188/1999, republicatã, privind Statutul Functionarior Publici, modificatã si completatã cu Legea nr.251/2006;

          în temeiul din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã, modificatã si completatã cu prevederile Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organigrama, numãrul de personal si statul de functii al aparatului propriu al Primarului Municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 3

Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Primarului Municipiului Ploiesti se va supune spre aprobare în sedinta ordinarã din luna februarie 2007.

Art. 4

Incepând cu aceiasi datã prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr.178/2005 cu privire la aprobarea organigramei, numãrului de personal si statului de functii îsi înceteazã valabilitatea.

Art. 5

Directia Resurse Umane, Relatii cu Publicul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu