Hotărârea nr. 300/2006

Hotãrârea nr. 300 privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si numãrului de personal ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 300

privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si numarului de personal

ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea organigramei, statului de functii si numãrului de personal ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificãrile si completãrile ulterioare; 

în temeiul articolului 38 (2), lit. a si (3), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea si completarea organigramei, statului de functii si numãrului de personal ale Administratiei Domeniului Public si Privat – Ploiesti, cuprinzand un numar de 555 de posturi, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prezenta hotãrâre se aplicã de la data de 01.01.2007. Cu aceeasi datã orice dispozitie contrarã îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti va fi reactualizat în urmãtoarea sedintã a Consiliului Local.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu