Hotărârea nr. 30/2006

Hotararea nr. 30 privind trecerea in domeniul public al municipiului Ploiesti a unui bun imobil

HOTÃRÂREA Nr. 30

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Ploiesti a unui  bun imobil

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a d-lui. primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune spre aprobare trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al Judetului Prahova, în domeniul public al municipiului Ploiesti si administrarea Consiliului Local, respectiv a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, a imobilului cu numãrul de cadastru 48.113, situat în municipiul Ploiesti, strada Aleea Ghighiului nr. 9 (Anexa nr. 1);

în baza adresei nr. 445394/23.11.2004 din partea Ministerului Administratiei si Internelor – Grupul de Pompieri Serban Cantacuzino al judetului Prahova;

în conformitate cu articolul 3 aliniatul 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

în temeiul articolului 492 Cod Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 247/22.07.2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente;

în temeiul articolului 38, alineat 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ă R A S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al Municipiului Ploiesti si administrarea Consiliului Local, respectiv a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a imobilului-constructie cu numãrul de cadastru 48.113, situat în municipiul Ploiesti, strada Aleea Ghighiului nr. 9, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã includerea în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti a imobilului cu numãrul de cadastru 48.113, situat în municipiul Ploiesti, strada Aleea Ghighiului nr. 9.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã facã demersurile  prevãzute de lege si în vederea emiterii hotãrârii de Guvern privind trecerea bunului descris la art. 1 în domeniul public al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Directia Patrimoniu si Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã Juridic- Contencios  va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu