Hotărârea nr. 3/2006

Hotararea nr. 3 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

HOTARAREA Nr. 3

privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1, si alin. 3 din Legea nr.  215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã lista de investitii conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu