Hotărârea nr. 299/2006

Hotãrârea nr. 299 privind aprobarea organigramei, numãrului de personal si statului de functii ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 299

privind aprobarea organigramei, numãrului de personal si statului de functii

ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul comun al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul si Directiei Administratie Publicã, Juridic, Contencios prin care se propune spre aprobare organigrama, numãrul de personal si statul de functii ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

având în vedere Hotãrârea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti nr. 10 din 14.11.2006;

         în temeiul Legii nr. 215/2001 cu modificãrile si completãrile ulterioare referitoare la administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organigrama, numãrul de personal si statul de functii ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 3

Regulamentul de Organizare si Functionare al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se va supune spre aprobare în sedinta ordinarã din luna ianuarie 2007.

Art. 4

Incepând cu data aplicãrii prezentei hotãrâri îsi înceteazã aplicabilitatea prevederile articolului 3 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 174/2005.

Art. 5

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la îndeplinire de cãtre Primarul Municipiului Ploiesti, Directiile de specialitate din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, conducerea executivã a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu