Hotărârea nr. 298/2006

Hotãrârea nr. 298 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Serviciului Public Politia Comunitarã a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 298

privind aprobarea organigramei si statului de functii al Serviciului Public Politia Comunitarã a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul comun de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Administrativ, Reglementãri din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti si al Serviciului Public Politia Comunitarã a Municipiului Ploiesti, prin care se propune modificarea si completarea organigramei, precum si aprobarea statului de functii;

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 371/2004, privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, modificatã si completatã de Ordonanta de Urgentã nr. 23/2005;

având în vedere prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 2295/2004 de aprobare a Regulamentului–cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, precum si Hotãrârile Consiliului Local nr. 222/2004 si 13/2005, privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 38 al. (2)  lit. a si al. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organigrama, statul de functii si numãrul de personal al Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti, conform Anexei  nr. 1 si Anexei nr. 2 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Regulamentul de Organizare si Functionare se modificã si se completeazã pânã la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 3

Orice alte dispozitii contrare prezentei îsi înceteazã valabilitatea.

Art. 4

Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu