Hotărârea nr. 297/2006

Hotãrârea nr. 297 privind modificarea organigramei si completarea statului de functii si a numãrului de personal al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr.  297

privind modificarea organigramei si completarea statului de functii si a numãrului de personal

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al  Municipiului  Ploiesti 

                         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul a Primãriei Municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea organigramei si completarea statului de functii si a numãrului de personal al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al  Municipiului  Ploiesti;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

în temeiul art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã  modificatã si completatã cu prevederile Legii nr. 286/2006,

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea organigramei si completarea statului de functii si a numãrului de personal  al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al  Municipiului  Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre, începând cu data de 01.01.2007.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios si Serviciul Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor a Municipiului Ploiesti, vor aduce la cunostinta celor intersati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu