Hotărârea nr. 296/2006

Hotãrârea nr. 296 privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 296

privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal al

Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al serviciului Resurse Umane si Contencios al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii;

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 cu privire la cresterile salariale ce se vor acorda in 2006, care stipuleaza ca urmare absolvirii studiilor superioare de lungã sau scurtã duratã, de cãtre angajatii din institutiile bugetare, acestia vor fi numiti pe posturi corespunzatoare studiilor absolvite, în gradul profesional care sã permitã acordarea unui spor la salariul de bazã de maxim 20%, a Legii nr. 53/2003 Codul muncii si a Hotãrârii Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea functiilor militare cu functii civile din sistemul bugetar;

în baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 76/2005, prin care se aprobã organigrama, statul de functii, numãrul de personal ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti;

în temeiul art. 38 (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea organigramei Adiminstratiei Parcului Memorial Constantin Stere conform Anexei nr. 1.

Art. 2

Aprobã modificarea statului de funcii al Adiminstratiei Parcului Memorial  Constantin Stere conform Anexei nr. 2.

Art. 3

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 01.01.2007.

Art. 4

Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu