Hotărârea nr. 295/2006

Hotãrârea nr. 295 privind reorganizarea Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 295

privind reorganizarea Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Primar si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, prin care se propune reorganizarea Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, în vederea preluãrii unor activitãti în baza Legii nr. 182 din 16 mai 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

în temeiul art. 2, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare coroborat cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces  la informatiile de interes public, Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãtii de solutionare a petitiilor si Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza art. 1092 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã ;

în temeiul art. 38, alin. 3, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organigrama, statul de functii, numãrul de personal al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 3

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu