Hotărârea nr. 294/2006

Hotãrârea nr. 294 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii al Oficiului Public Proiect

HOTÃRÂREA Nr. 294

privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii al Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Relatii cu Publicul, prin care se propune modificarea si completarea organigramei si a statului de functii al Oficiului Public Proiect;

având în vedere Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 151/2001 de înfiintare a Oficiului Public Proiect si prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 901/2005 privind aprobarea strategiei de reformã a sistemului de achizitii publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005 – 2007, conform prevederilor pct. II 2.3 din planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice cuprins în Anexa nr. II la Hotãrârea Guvernului nr. 901/2005;

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Modificã si completeazã organigrama si statul de functii al Oficiului Public Proiect conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la prezenta hotãrâre, începând cu data de 01.01.2007.

Art. 2

Oficiul Public Proiect va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu