Hotărârea nr. 293/2006

Hotãrârea nr. 293 privind modificarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii, pentru Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 293

privind modificarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii,

pentru Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul,, prin care se propune aprobarea modificãrii organigramei, numãrului de personal si a statului de functii pentru Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

având în vedere prevederile art. 2 si art. 91 din  Legea nr. 188/1999 (republicatã) privind Statutul functionarilor publici, modificatã prin Legea nr. 251/2006, art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006, privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006,  cât si art. 3 din  Hotãrârea  Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii;

în temeiul art. 38 alin. 3, pct. b, art. 68 alin. 1 pct. c, art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, modificatã si completatã  prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Modificarea organigramei, a numãrului de personal  si a statului de functii pentru Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2,  care fac parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 3

Incepând cu aceeasi datã se modificã prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 141/2005.

Art. 4

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare  Ploiesti, va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu